รำลึก อาจารย์สิปปนนท์

วันนี้ ผมขอส่งข่าว
รางวัลสิปปนนท์ สำหรับผู้ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุดของประเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 52
วังสวนผักกาด

ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2549 ตลอดการดำเนินชีวิต ถือเป็นแบบอย่างในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน จากปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ก่อให้เกิดการจัดตั้งกองทุน “ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการได้แก่ ประการแรกเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษา สังคม และวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประการที่สอง เพื่อเป็นการเชิดชูสัญลักษณ์แห่งความรู้
คู่คุณธรรม ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ได้ยึดมั่นมาตลอดการดำเนินชีวิต และประการสุดท้าย เพื่อเป็นการริเริ่มกิจกรรมและเสริมสร้างความเข้มเข็งให้กับวงการการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยตามปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์

กองทุนฯ จึงดำเนินงานและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในการเสริมสร้างรากฐานและความก้าวหน้าให้กับแวดวงการ การศึกษาและวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย โดยหนึ่งในกิจกรรมของกองทุน คือ การมอบ “รางวัลสิปปนนท์” แก่นักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุดของประเทศไทยในรายวิชาวิทยาศาสตร์

งานมอบ “รางวัลสิปปนนท์” เกิดขึ้นจากการร่วมมือของหลายหน่วยงาน ได้แก่ กองทุนศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน, สทศ.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ได้ร่วมกันจัดงานเพื่อมอบ “รางวัลสิปปนนท์” ให้แก่ผู้ที่ทำคะแนนสูงของประเทศในการทดสอบ O-NET สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างรากฐานและความก้าวหน้าให้กับแวดวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยโดยเป็นไปตามปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต

สำหรับในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลสิปปนนท์ 7 คน ด้วยกันได้แก่

1. รางวัลผู้ทำคะแนนทดสอบ O-NET ในสาขาวิทยาศาสตร์สูงสุด จำนวน 1 รางวัล (เกียรติบัตร และ เงินรางวัล 10,000 บาท) ได้แก่

นายพชรพล สุเทพารักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

2. รางวัลผู้ทำคะแนนทดสอบ O-NET ในสาขาวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 2
จำนวน 6 รางวัล (เกียรติบัตร และ เงินรางวัล 5,000 บาท)
ได้แก่

1. น.ส.จิรัญญา ตีระวณิชย์ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่

2. น.ส.ชนม์ฤทัย ตั้งกิตติถาวร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

3. น.ส. นันทนัช วุฒิไกรวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

4. นายภัทร พรานุสร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

5. นายวศิระ วิบุลศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

6. นายสมรัฐชาติ มณีวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์