ที่ประชุม สสส. เห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 53 – 55

[เว็บทำเนียบรัฐบาล] ได้รายงานในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ ว่าที่ประชุม สสส. เห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 53 – 55 (15/1/2010) ผมอ่านดูแล้ว เห็นว่าเป็นสิ่งดี ที่องค์กรนี้ได้จัดทำแผนเพื่อนำ ICT มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างชาญฉลาด จึงขอนำมาเผยแพร่สู่กัน ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ครั้งที่ 1/2553 โดยมีคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายกนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้

ที่ประชุมเห็น ชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2553 – 2555 เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของ สสส. และภาคีเครือข่ายต่อไป

แผนแม่บทฯ มีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ความว่า

สสส. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการดำเนินพันธกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาล และพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล

มีแผนงาน/โครงการ 12 แผนงาน ประกอบด้วยโครงการย่อย 32 โครงการ งบประมาณดำเนินงาน 80.8 ล้านบาท

โดยเมื่อดำเนินการตามแผนแม่บทฯ สำเร็จแล้ว สสส. จะสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดำเนินงานตามพันธกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย มีธรรมาภิบาล สามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน โปร่งใส ทันเวลา ตรวจสอบได้ รวมถึงการพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัลที่สามารถขยายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้ อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง เป็นการสร้างสังคมฐานความรู้ นำไปสู่การมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ที่ประชุมอนุมัติแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ปีที่ 3 (พ.ศ. 2553) มีระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ภายในวงเงินโดยรวมประมาณ 51 ล้านบาท โดยมีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชนมีวิสัยทัศน์ว่า

เด็กและเยาวชนมีสุขภาวะอันเกิดจากการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านสื่ออย่างมีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันสื่อ สามารถใช้สื่อเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน

เป้าหมายผลผลิต (output) ให้เกิดโครงการสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนอย่างน้อย 50 โครงการ โดยมีโครงการที่เข้าถึงเด็กเยาวชนกลุ่มพิเศษอย่างน้อย 5 โครงการ เด็กเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสื่อสร้างสุขภาวะอย่างน้อย 1 ล้านคน เกิดพื้นที่สร้างสรรค์สื่อทางเลือกระดับชุมชนที่สามารถนำไปขยายผลอย่างน้อย 5 พื้นที่ และตั้งเป้าหมายผลลัพธ์ (outcome) ให้เด็กเยาวชนกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 20,000 คน เกิดการเรียนรู้และมีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น เครือข่ายอย่างน้อย 10 เครือข่าย มีบทบาทในการขยายผลและขับเคลื่อนนโยบายในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ

นอก จากนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการสนับสนุนวาระเด็กและเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติ รับทราบรายงานความก้าวหน้าแผนสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและ อุบัติภัย และรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงาน ตามแนวทางการรองรับผลกระทบทางสุขภาวะอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ


กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก
วิมลมาส บรรเจิดกิจ / รายงาน

โฆษณา