ผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2552

เมื่อสักครู่นี้ ผมได้รับรายงานจากเนคเทค เรื่อง รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2552 เขียนสรุปจากการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟัง

วันที่ประกาศ: 15/1/2010

เนคเทคแถลงข่าวสรุปผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2552:
คนไทยเริ่มนิยมติดตามอ่านข่าวออนไลน์และการเรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ประเด็นเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตและอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัญหาที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตระบุว่า
ควรได้รับการแก้ไขมากขึ้นในปีนี้

15 มกราคม 2553:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค/สวทช.)
ได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อรายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2552 ซึ่งการสำรวจนี้ เป็นการสำรวจออนไลน์ ที่เนคเทคจัดทำอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลลักษณะพฤติกรรม
และความคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ
สำหรับใช้เป็นแนวทางเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยต่อไป

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวว่า การสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปีนี้ มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ประจำปีนี้ทั้งหมด 11,991 คน และมีคำถามพิเศษเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดตามข่าวออนไลน์ โดยมีผลการสำรวจที่น่าสนใจสรุปได้ดังนี้

พฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างจากปีก่อนๆ
คือ
ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม: ในปีนี้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เข้ามาตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตจากแต่ละสถานที่: สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตจากที่บ้านมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การใช้จากที่ทำงานมีสัดส่วนลดลง

รูปแบบในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: เป็นที่น่าสังเกตว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปีนี้มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ปัญหาของการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง: ปัญหาของการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่พบมากที่สุด คือ ความเร็วของการให้บริการไม่ตรงตามที่ระบุไว้

กิจกรรมที่ทำบนอินเทอร์เน็ต: ผู้ตอบแบบสอบถามในปีนี้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (e-learning) เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตยังคงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

พฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่แตกต่างจากการสำรวจในปีก่อนๆ คือ

ช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต: ส่วนใหญ่ผู้ตอบยังระบุว่าใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในช่วงเวลา 20.01 น. – 24.00 น.

ปัญหาที่พบจากการใช้อินเทอร์เน็ต: พบว่า ปัญหาเรื่องไวรัสยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญอันดับหนึ่ง รองลงมาคือความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปัญหาการมีแหล่งยั่วยุทางเพศโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อมีผู้ตอบเป็นลำดับสามลดลงจากปีที่ผ่านมา

พฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย คือ การซื้อสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต: พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีการซื้อสินค้าหรือ บริการออนไลน์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยการสั่งซื้อหนังสือและสั่งจองบริการต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ตั๋วภาพยนตร์ โรงแรม ยังคงได้รับความนิยมในอัตราที่สูง ขณะที่การสั่งซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตในปีนี้มีสัดส่วนลดลง

เหตุผลที่ไม่ซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต: ผู้ตอบแบบสอบถามในปีนี้ระบุว่าการไม่ไว้ใจผู้ขาย เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ไม่ซื้อสินค้า สำหรับประเด็นทางด้านอินเทอร์เน็ตที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ ได้แก่ ประเด็นเรื่องไวรัสและการรักษาความมั่นคงของเครือข่ายเป็นประเด็นที่ผู้ตอบได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับปัญหาที่พบจากการใช้อินเทอร์เน็ต รองลงมาคือการกระจายความทั่วถึงของบริการอินเทอร์เน็ต และการป้องกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตและอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแตกต่างจากปีก่อนที่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ต ได้รับความสำคัญเป็นลำดับที่สาม

พฤติกรรมการติดตามข่าวออนไลน์: ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเริ่มให้ความสำคัญกับการบริโภคข่าวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในฐานะเป็นสื่อทางเลือกใหม่เพิ่มมากขึ้น จากผลการสำรวจ พบว่า ผู้ที่ตอบว่าติดตามข่าวออนไลน์มีมากถึงร้อยละ 88.5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดตามข่าวออนไลน์ควบคู่กับสื่อกระแสหลักเช่นหนังสือพิมพ์รายวัน โดยรูปแบบของการติดตามข่าว
ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การอ่านข่าวและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บบอร์ด รองลงมาคือการอ่านข่าวผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซึ่งประเภทของข่าวออนไลน์ที่ได้รับความสนใจติดตามมากที่สุด คือ ข่าวการเมือง รองลงมา คือข่าวสังคมและเหตุการณ์ทั่วไป

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ติดตามข่าวออนไลน์ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ
ความสะดวกในการเข้าถึงข่าว และความมีอิสระในการบริโภคข่าว แต่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังให้ความเชื่อถือต่อการนำเสนอข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด จากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามข่าวออนไลน์พบว่า ปัญหาอย่างหนึ่งของการติดตามข่าวออนไลน์ คือ ขาดการกลั่นกรอง การนำเสนอข่าวที่เป็นอันตรายต่อเยาวชนไทย

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวว่า “สำหรับแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตในปีหน้านั้น จะมีการขยายตัวของการใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อการติดตามข่าวสารและข้อมูลรวมถึงการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่พกพาที่รองรับการให้บริการข่าวออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่หลากหลาย เช่น เครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Reader) สมาร์ตโฟน และพีดีเอโฟน เป็นต้น อันจะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลของไทยอีกมากและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอุดมปัญญาของประเทศในอนาคต จึงเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในการกระตุ้นและพัฒนาให้เกิดการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลและแอพพลิเคชั่นที่มีคุณภาพ รวมถึงแนวทางการกลั่นกรองความเหมาะสมของเนื้อหาดิจิทัล โดยไม่ให้กระทบต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีของภาคประชาชน และให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนภายในประเทศ”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s